Gastrojob
Hero

Køkkenchef søges til nyt projekt i Frank Gruppens restauranter

 • Frank Gruppen
 • Køkkenchef
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Frank Gruppen dækker over restauranterne Sol&Luna, Frank, Polly og Bistro Grimal, som alle har en kompromisløs tilgang til mad og vin serveret til rimelige priser. Vi har travlt i Frank Gruppen, og vi søger derfor en ambitiøs køkkenchef med et skarpt hoved og hurtige hænder. Så, er du udlært kok, kan du finde ud af at gå forrest og have mange bolde i luften? Så se her!


  Du bliver en del af et restaurantkoncept, hvor vi kræver noget af hinanden, så vi udvikler os. Individuelt og som team. Jobbet byder på mulighed for at eksperimentere med lækre råvarer, finde sæsonens smage og lede køkkenteamet ude på restauranterne. Vi leder altid efter nye talenter, der vil være en del af holdet, og kommer du med en god portion interesse, engagement og ’gå-på-mod’, giver vi gerne igen med masser af nye udfordringer og udviklingsmuligheder. 


  Jobbet: 


  Der vil være mange opgaver ved siden af, at du selvfølgelig kører service med dit team. Jobbet indebærer en masse ledelse af dine kokke, elever og assistenter. Derudover vil din hverdag blandt andet, men ikke udelukkende, bestå af vagtplanlægning, udvikling af nye retter og menuer, økonomistyring, varebestilling, rengøring, opfølgning, hygiejne og egenkontrol.


  Du bruger størstedelen af din tid på gulvet side om side med dit hold, og du er ansvarlig for, og tager aktiv del i, udviklingen og træningen af alle på holdet.


  Succesen er at køre en aften med fantastisk mad, serveret til tiden i godt humør og med glade kollegaer, som føler sig motiveret, inspireret og anerkendt i dit selskab.


  Vi tilbyder:


  Du bliver en del af en koncern med +40 restauranter, hvor du finder et stærkt bagland til at hjælpe dig med at blive dygtigere og endnu mere succesfuld, samt en række månedlige sociale aktiviteter på tværs af koncernen.  Derudover tilbyder vi følgende:  • Løn: Yderst attraktiv lønpakke kan tilbydes efter kvalifikationer inkl. sundhedsforsikring.

  • Pension: 10% firma betalt

  • Personalefordele: Dig +6, spiser med -50 % rabat på alle Madklubben restauranter (undtagen fredag)


  Videreuddannelse: Vi har et samarbejde med https://www.asnaes-vangstrup.dk/. Du kan altså supplere med relevant firmabetalt uddannelse.


  Vi leder efter:    • Du har tidligere erfaring som leder i et køkken.

  • Du er en dygtig håndværker og begejstret fagnørd med oprigtig interesse for detaljen og smagen.

  • Du arbejder altid med ja-hat og ser udfordringer frem for problemer.

  • Du er god til tidsplanlægning og prioritering af din tid.

  • Du er en stærk leder og en dygtig købmand med lysten til at lære nyt.

  • Du er konkurrenceminded og trives med KPI-målinger på din og holdets performance.

  • Du er vant til travlhed og stor volumen samt klar på at omstille dig, når det kræves.

  • Du kan lide at gå forrest for et team, som leverer hver dag, og du holder altid hovedet koldt.

  • Du er iderig og kreativ og vil gå ekstra langt for at sikre en oplevelse udover forventningerne for alle vores gæster.


  Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt


  Vi holder samtaler løbende og ansætter, hvis den rigtige dukker op, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede i dag.


  Opstart: Efter aftale


  Har du spørgsmål om stillingen? Kontakt driftschef Natasja Engelsen på natasja@restaurantpolly.dk.


  English version 


  Frank Gruppen covers the restaurants Sol&Luna, Frank, Polly and Bistro Grimal, all of which have an uncompromising approach to food and wine served at reasonable prices. Our restaurants are busy, and we are therefore looking for an ambitious head chef with a sharp head and quick hands. So, are you a trained chef, can you figure out how to lead the way and keep focus during service? So take a look!


  You will be part of a restaurant concept where we demand something from each other so that we develop. Individually and as a team. The job offers the opportunity to experiment with delicious ingredients, find the flavors of the season and lead the kitchen team out at the restaurants. We are always looking for new talents who will be part of the team, and if you come with a good amount of interest, commitment and ‘go-ahead’, we are happy to give back with lots of new challenges and development opportunities.


  The job:


  There will be many tasks alongside the fact that you run the service with your team. The job involves a lot of management of your chefs, students and assistants. In addition, your everyday life will, among other things, consist of schedule planning, development of new dishes and menus, financial management, product ordering, cleaning, follow-up, and hygiene control.


  You spend the majority of your time on the floor side by side with your team, and you are responsible for, and take an active part in, the development and training of everyone on the team.


  Success is running an evening with fantastic food, served on time in a good mood and with happy colleagues who feel motivated, inspired and recognized in your company.


  We offer:


  You will be part of a group with +40 restaurants, where you will find a strong back ground to help you become more skilled and even more successful, as well as a number of monthly social activities across the group. In addition, we offer the following:  • Salary: Extremely attractive salary package can be offered depending on qualifications incl. health insurance.

  • Pension: 10% company paid

  • Staff benefits: You +6, eat with -50% discount at all Madklubben restaurants (except Friday)

  • Education upportunities: We have a collaboration with https://www.asnaes-vangstrup.dk/. You can therefore supplement with relevant company-paid training.


  We are looking for:  • You have previous experience as a manager in a kitchen.

  • You are a skilled craftsman and enthusiastic specialist with a sincere interest in detail and taste.

  • You always work with yes-hat and see challenges rather than problems.

  • You are good at planning and prioritizing your time.

  • You are a strong leader and a skilled merchant with the desire to learn new things.

  • You are competitive and thrive with KPI measurements on your and the team’s performance.

  • You are used to busyness and high volume and ready to adapt when required.

  • You like to lead a team that delivers every day, and you always keep a cool head.

  • You are imaginative and creative and will go the extra mile to ensure an experience beyond expectations for all our guests.


  Application deadline: As soon as possible


  We hold interviews on an ongoing basis and hire if the right one turns up, so don’t hesitate to send your application today.


  Start-up: By agreement


  Do you have questions about the position? Contact operations manager Natasja Engelsen at natasja@restaurantpolly.dk.


   


  Natasja Engelsen

  natasja@restaurantpolly.dk

  Kontakt

  Lignende stillinger

  Køkkenchef

  Restaurant Charlottenlund Fort

  Køkkenchef søges til Restaurant Charlottenlund Fort

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  Jespers Torvekøkken

  Køkkenchef til Copenhagen Business School

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  ISS World Services A/S

  ISS søger en motiveret køkkenchef til vores kantine i Ballerup

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  ISS World Services A/S

  ISS søger en passioneret køkkenchef til vores kantine i Taastrup

 • København
 • Fuldtid